Vi jobbar tillsammans
mot våld

Våld kan se ut på många olika sätt och förekomma i alla typer av relationer. Att använda våld kan vara allt ifrån att kalla någon fula ord till att du slår, knuffas eller sparkas. Våld blir alltid värre med tiden.

Det som skulle uppfattats som våld i relationens början bortförklaras som något annat när det gått en tid. Våldet kan vara pågående, eller så kan du ha använt våld i tidigare relationer Din berättelse är viktig och vi vill hjälpa dig att upphöra med våldet. Här kan du läsa mer om våld och det stöd som finns.

Kvinna skriver i kalender, akvarellkänsla

Centrum mot
våld i Jämtland

Till Centrum mot våld är alla i Jämtlands län välkomna att höra av sig för råd och stöd. Det kostar ingenting att få hjälp av oss. När du ringer till oss får du vara anonym. Vi har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får tala om någonting som du säger till oss utan din tillåtelse. Undantaget är om det finns en oro för att barn under 18 år far illa. Om du talar något annat språk än svenska erbjuder vi hjälp av telefontolk.

Vill du veta mer eller har frågor?

Läs mer här!

Projektsammanställning långsiktigt stöd för hedersutsatta 2020

Centrum mot våld fick 2020 medel från Länsstyrelsen i Östergötland i syfte att ge konkreta förslag på metoder till länets kommuner, anpassat för att fungera
i ett glesbygdslän, på hur de kan utforma ett långsiktigt stöd till personer som brutit med sitt sociala
nätverk på grund av utsatthet av hedersrelaterat våld och förtryck. Hela sammanställningen finns HÄR

Kartläggning våld i nära relationer i Jämtlands län 2019

Centrum mot våld har på uppdrag av länets kommuner genomfört en kartläggning kring omfattning av våldsutsatta vuxna och barn samt en beskrivning av vilka insatser som finns i Jämtlands län. 

Våldsutsatta kvinnors stödbehov och erfarenheter av gruppsamtal 2024

En utvärdering av våldsutsatta kvinnors stödbehov och erfarenheter av gruppverksamheten vid Centrum mot våld. Studien har genomförts av Helena Bäck Mittuniversitetet.

Stöd till yrkesverksamma

Här beskrivs vad Centrum mot våld erbjuder till yrkesverksamma.

Operation Norrsken - Myndighetssamverkan

Om du i ditt arbete möter våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt Prostitution och människohandel och har behov av konsultation i ett eller flera ärenden – ring samordnare för att delta i samråd!

Varje vecka träffas representanter från Polis, Region JH, socialtjänsten i Östersund och Centrum mot våld för samråd. Vill du bolla med oss – ring samordnare på 072-245 56 39

Samråd hålls varje onsdag mellan 13–14 (med reservation för ändringar). Samråden är en samverkan mellan polis, Region JH och socialtjänsterna i Jämtlands åtta kommuner där Centrum mot våld är samordnande.

Samråd kan se ut på olika sätt:

 • Planerande samråd
 • Konsultativa samråd
 • Akuta samråd
 • Uppföljande samråd

Samråden kan vara:

 • Avidentifierad
 • Med samtycke

Syftet med en utökad operativ samverkan är att vuxna i Jämtlands län som blir utsatt för våld i nära relation ska få stöd, behandling och skydd. Detta stöd kan samplaneras av de aktörer som arbetar inom området i länet.

Samverkan kan leda till att befintliga interventioner som utförs i länet för målgruppen på sikt blir mer effektiv. Samverkan kan röra våld som är pågående eller som ligger längre tillbaka i tiden.

Arbetet styrs av en skriftlig överenskommelse om ökad operativ samverkan som alla samverkande myndigheter skrivit under. 

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Under 2023-2027 har Centrum mot våld extra resurser för hedersrelaterat våld och förtryck. Det innebär att:

 • Utsatta i alla åldrar, flickor och pojkar samt HBTQIA-personer erbjuds upp till fem servicesamtal. 
 • Yrkesverksamma erbjuds utbildning, konsultation och  stöd i kontakten med den utsatta. 
 • Resurscentrum ska på olika sätt arbeta för att stärka samverkan mellan olika aktörer som möter målgruppen.

Du når Resurscentrum på samma sätt som du når övriga Centrum mot våld.

Konsultation

Du som är yrkesverksam kan kontakta Centrum mot våld för att exempelvis:

 • Få information om vår verksamhet
 • Få information om våld
 • Få stöd i utredningar och bedömningar gällande våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
 • Få stöd i att hitta andra myndigheter/organisationer
Utbildning

Centrum mot våld anordnar årligen utbildningar främst till personal inom socialtjänst.

Återkommande utbildningar är:

 • Basutbildningen som ger en grundkunskap om våld i nära relation och vilket stöd som finns till målgruppen.
 • Freda – kortfrågor som riktar sig till personal som möter individer som är/ kan vara utsatta för våld 

Centrum mot våld anordnar även utbildningar/föreläsning utifrån verksamheters behov.
Under 2023-2027 har Centrum mot våld i uppdrag att arrangera utbildningar inom hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa utbildningar vänder sig till Socialtjänsten, Rättsväsendet och Hälso-och sjukvården i Jämtlands län.

Håll koll på vår Nyhetssida där vi lägger ut kommande utbildningar eller kontakta oss om du eller din arbetsgrupp är i behov av utbildning.

Samordnarnätverk

Alla kommuner i Jämtlands läns har en samordnare för våld i nära relation. Samordnarens roll kan se lite olika ut men en del kan vara att inhämta information i ämnet och sprida i personalgruppen.

Centrum mot våld kallar samordnarna till fyra träffar per år. Förutom en informationsdel finns det även tid för erfarenhetsutbyte.

Jämtlandstrappan

Jämtlandstrappan är ett nätverk för alla som jobbar med Trappan-modellen i Jämtlands län. Jämtlandstrappan brukar ha fyra träffar per år för informations- och erfarenhetsutbyte och har vid vissa tillfällen externa föreläsare eller annan kompetensutveckling.

Regionkoordinator- stöd i arbetet mot prostitution och människohandel

Runt om i landet finns särskilda regionkoordinatorer som kan erbjuda praktiskt konsultation och vägledning i ärenden som rör människohandel och prostitution. Hit kan du som yrkesverksam eller ideellt aktiv vända dig. Regionkoordinator i Jämtlands län kontaktas på  063-14 45 52.

Läs mer här. 

Här hittar du informationsmaterial

En A4 flyer med alla Centrum mot vålds insatser:
Centrum mot vålds insatser A4

Ett A5 häfte med information om behandling för våldsutövare

Samtal om våld folder 2022 (3)

 

 

Stöd till målgruppen

Här beskrivs vad Centrum mot våld erbjuder till målgruppen.

Enskilt stöd för dig som är/har varit utsatt för våld

Du som är 16 år och äldre och är eller har varit utsatt för våld i nära relationer är välkommen att kontakta Centrum mot våld och få information om våld och det skydd och stöd som finns. Vissa kan också enskilt vilja berätta om sin situation och få lite stöd för just det som är aktuellt för tillfället.

Om du är utsatt för våld, kontroll eller begränsningar i hederns namn kan du få hjälp och stöd från oss. Vi erbjuder rådgivning och information om din rätt att leva ett liv fritt från våld och begränsningar. Vår hjälp är tillgänglig för alla åldrar, från 0 till 100 år.

Vi på Centrum mot våld kan också hänvisa den som ringer till oss till exempelvis en annan myndighet eller organisation om det behövs mer eller annat stöd än det vi kan erbjuda på Centrum mot våld.

Kvinnogrupp (veckovis)

Kvinnogrupp vänder sig till kvinnor som är 18 år och uppåt som varit utsatt eller är utsatt för våld i nära relation. Gruppen ger en möjlighet för deltagarna att möta andra med liknande erfarenheter och samtala om olika teman som “vad är våld?”, “reaktioner på våld” och “vem bär ansvaret för våldet?”.

Gruppen ger en möjlighet till ökad förståelse för hur våldet påverkar samtidigt som den kan ingjuta hopp om förändring, öka självkänslan och möjliggöra för att deltagaren kan återfå kontrollen över sitt liv och kunna utgå från sina egna behov.

Gruppen träffas i Östersund en gång per vecka och är kostnadsfri. Intag sker löpande när det finns plats och kräver inget biståndsbeslut.

Kvinnogrupp (en hel vecka)

Gruppveckan vänder sig i första hand till kvinnor, 20 år och äldre som har längre än tre mil till Östersund. Under fyra och en halv sammanhängande dagar träffas deltagarna och gruppledare och delar erfarenheter och samtalar om olika teman.

De som vill kan bo i nära anslutning till grupplokalen under veckan. Gruppveckan kräver inget biståndsbeslut men kan också beviljas av socialtjänst i hemkommunen. Kostnad för kost och logi kan då också beviljas.

Föräldrasamtal i samband med Trappan

Föräldrar och andra viktiga vuxna till barn som går i Trappan-samtal på Centrum mot våld erbjuds föräldrasamtal i samband med barnets samtal. Föräldrasamtalen ger en möjlighet att få mer information om Trappan och hur man som viktig vuxen kan fortsätta stötta barnet under tiden för men även efter Trappan-insatsen.

Föräldrasamtalen kräver inget biståndsbeslut och kostnadsfria.

Stöd till anhöriga

Anhöriga till någon som är eller varit utsatt för våld, eller som utsätter någon för våld kan få stöd hos oss på Centrum mot våld. Det kan vara stödjande samtal eller råd om vart det finns mer hjälp att få.

Anhörigstöd kräver inget biståndsbeslut och är kostnadsfritt.

Trappan för barn

Trappan är individuella samtal för barn, 4–18 år, som upplevt våld i nära relation. Barnet kan ha sett, hört eller på annat sätt märkt våldet, men har även ofta själv varit utsatt för någon form av våld.

Trappan-samtal ger barnet en möjlighet att prata om sina upplevelser. Trappan-samtal ska i första hand erbjudas genom socialtjänsten i den egna hemkommunen men när det inte är möjligt kan Centrum mot våld erbjuda samtal.

Trappan-samtal på Centrum mot våld är kostnadsfria och sker efter biståndsbeslut.

Jourlägenheter

Två lägenheter finns för tillfälligt boende (max tre månader) för vuxna och eventuellt medföljande barn som är eller varit utsatta för våld. Boende i jourlägenheten får tillgång till ett personlarm, en mobiltelefon samt möjlighet till stöd från personal på Centrum mot våld under kontorstid.

Tillfälligt boende i jourlägenhet är kostnadsfritt och sker efter biståndsbeslut.

Behandling för våldsutövare

Unga över 16 år och vuxna som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld kan erbjudas behandling i syfte att få våldet att upphöra.

Behandlingen utgår från modellen Samtal om våld och är kostnadsfri.

Vuxna kan själva kontakta Centrum mot våld och efterfråga behandlingen men den kan även beviljas av socialtjänsten i den egna hemkommunen.

I samband med behandlingen erbjuds även eventuell partnern som blir utsatt för våld stöd i form av Partnerkontakt. Partnerkontakt syftar till att öka den utsattes säkerhet med information och stöd i säkerhetsplanering.

Partnerkontakten är kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut.

Kast-mottagning

KAST står för köpare av sexuella tjänster och mottagningen erbjuder individuella samtal eller rådgivning till de som:

 • köper sexuella tjänster eller funderar på att göra det
 • upplever sig ha ett sexmissbruk
 • porrsurfar

och vill sluta med det.

Alla är välkomna, oavsett kön eller sexuell identitet.

Mottagningen är kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut.

Vanliga frågor och svar

Jag vet ingenting om våld. Finns det några “dumma frågor”?

Nej, vi som jobbar på Centrum mot våld har alla jobbat i andra områden tidigare och vet att kunskaperna kan se väldigt olika ut. Berätta för oss vad du vill ha hjälp med så försöker vi ge dig de svar du behöver för att komma vidare!

Jag jobbar inom sjukvården, kan jag konsultera er?

Kontakta oss så hjälper vi dig med det vi kan! Vår kunskap finns om våld och våldets konsekvenser samt om stöd i samhället. För det som blir specifikt för din yrkesroll kan du även behöva söka stöd från din egen organisation.

Vissa former av stöd går att få både med och utan biståndsbeslut, varför?

Det stöd som vi erbjuder ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Att ta del av ett stöd som inte kräver biståndsbeslut kan ibland vara lättare. Men i vissa fall är det bra att utreda vilken insats som faktiskt fyller behovet och sedan kunna följa upp och utvärdera hur det går, särskilt när det kan finnas behov av fler insatser eller skydd.